فرصت همکاری با ما

در صورت تاییدیه ، مصاحبه حضوری گذاشته می شود.

زمینه همکاری با ما :
فایل ها را به اینجا بکشید
حداکثر اندازه فایل: 20 MB.